Rtn. Ramakant Vyas
Ann. Poonam
Shriram Health Equipments
Office Nitin Plaza, Near Savitribai Phule ospital,
Subhash Road Kolhapur
Resi. Vasant Villa, Mali Colony, Takala Kolhapur.
Phone No. O:2524000 R: 8275001886
Mobile 9422049527
Blood Group  
Email shriram_health@yahoo.com