Rtn. Rajeev Parikh
Ann.Vrinda
Casting Mfg.
Office Parikh Udyog, C-14, MIDC, Gokul Shirgaon, Kolhapur-416234.
Resi. 103, Ganesh Co-op Housing Society, LIC Colony, Kolhapur-416005.
Phone No. O:2672269 R:2650497
Mobile 9822044892
Blood Group AB+
Email info@parikhudyog.com