Rtn. Pratap Kondekar 
Ann.Pramila
Govt. Contractor
Office 1333,E/F,Torana Palace, Torana Nagar Kolhapur.
Resi. 1333,E/F,Torana Palace, Torana Nagar Kolhapur.
Phone No. O:6958212 R:2692515
Mobile 9960104444
Blood Group  
Email parikshit44@gmail.com