Rtn. chipade Bansi
Ann. Shamala
Saraf & Jeweller
Office M/s Gopinath Anant Chipade Saraf, 296 B, Bhausingji Road, Kolhapur
Resi. Plot No. 20, Vishalgadakar Compound, Opp. Mahavir College, Kolhapur
Phone No. O:2543823 R:2650230
Mobile 9921219090
Blood Group  
Email chipadegold@rediffmail.com