Rtn. Pramod Beri
Ann.Smita
Architect Engineer
Office Beri Architect & Engineers Pvt. Ltd.Gumpha, Tarabai Park, Kolhapur-416003.
Resi. 'Kandara, Tarabai Park, Kolhapur.
Phone No. O:2654719 R:2653375
Mobile 9921997600
Blood Group B+
Email admin@beriae.com