Rtn. Nanakram Batheja
Ann.Deepa
Hotel Sony Lodging
Office Mahalaxmi Chamber, near S.T. Stand, Kolhapur
Resi. Sat-sach 245/2B Tarabai Park, Kolhapur- 416003
Phone No. O:2658585 R:2666375
Mobile 9890041400
Blood Group B+
Email nanakram.batheja@facebook.com